रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विभिन्न वि.नं.०७९-८० (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

,