बोलपत्रदाताहरूको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना ।

समाचार पोर्टल
,