बोलपत्रदाताहरूको प्राविधिक प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना । 

समाचार पोर्टल
,