सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध भएको सुचना

समाचार पोर्टल
,