लोक सेवा आयोगवाट लिईने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

समाचार पोर्टल
,