पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

Notice Board

                                                                                           सिलबन्दी दरभाउको सूचना !

 

समाचार / रिपोर्टङ तर्फका परीक्षर्थीहरुको रोल नम्वर :

http://radionepal.gov.np/uploads/news/files/1-%20News-Reporting-%20Roll%20number.pdf

प्राविधिक तर्फका परीक्षर्थीहरुको रोल नम्वर :

http://radionepal.gov.np/uploads/news/files/2-%20technical%20assitants.pdf

कार्यक्रम / सङ्गीत तर्फका परीक्षर्थीहरुको रोल नम्वर :

http://radionepal.gov.np/uploads/news/files/3%20music-%20Prog.pdf

STL खरीद गर्ने सम्बन्धी पुन : बोलपत्र आह्वानको सूचना !
http://radionepal.gov.np/uploads/news/files/STL.pdf

 


रेडियो नेपालमा छैठौं चरणको सङ्गीत प्रशिक्षणको आवेदन फारम