पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

15th BIMSTEC Meeting (विम्ष्टेक बैठक)