पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

बढुवाकोलागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरिएको सूचना