१.   रेडियो नेपाल गठन आदेश 

२.   रेडियो नेपाल कार्य योजना

३.   खुल्ला आधुनिक संगीत प्रतियोगिताको आवेदन फाराम

४.   खुल्ला/आन्तरिक प्रतियोगिताको दरखास्त फाराम

५.  का.स.मु. तहवृद्दी दरखास्त फाराम

६.  तहवृद्दी फाराम

७.  रेडियो नेपाल सेवा शर्त नियमावली

८.  सहायक लेखापाल तह ४ को पाठ्यक्रम

९.   कार्यालय सहायक तह ४को पाठ्यक्रम

१०.  कार्यक्रम सहायक तह ४ को पाठ्यक्रम

११ .  प्राविधिक सहायक तह ४को पाठ्यक्रम

१२.  वरिष्ठ व्यापार सहायक तह ५ को पाठ्यक्रम

१३.  लेखापाल तह ५ को पाठ्यक्रम

१४.  वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक तह ५ को पाठ्यक्रम

१५.  सहसमाचारवाचक/सहसम्वाददाता तह ५ को पाठ्यक्रम

१६.  वाद्यवादक तह ५ को पाठ्यक्रम

१७.  वरिष्ठ प्राविधिक सहायक तह ५ को पाठ्यक्रम

१८.  लेखा अधिकृत तह ६ को पाठ्यक्रम

१९.  कार्यक्रम अधिकृत तह ६ को पाठ्यक्रम

२०.  सम्पादक/सम्वाददाता तह ६ को पाठ्यक्रम

२१.  संगीत संयोजक तह ६को पाठ्यक्रम

२२.  बारिष्ठ सम्पादक सम्वाददाता तह ७ को पाठ्यक्रम

२३.  बारिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत तह ७ को पाठ्यक्रम

२४.  वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तह ७ को पाठ्यक्रम

२५.  ईन्जिनीयर तह ७ को पाठ्यक्रम

२६.  मुख्य प्राविधिक अधिकृत तह ८ को पाठ्यक्रम

२७.  डिभिजनल इन्जिनियर तह ८ को पाठ्यक्रम

२८.  उप निर्देशक (ईन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक समुह) तह ९ को पाठ्यक्रम