Download

१.  रेडियो नेपाल गठन आदेश 

२.  रेडियो नेपाल कार्य योजना

३. खुल्ला आधुनिक संगीत प्रतियोगिताको आवेदन फाराम

४.  खुल्ला/आन्तरिक प्रतियोगिताको दरखास्त फाराम

५. का.स.मु. तहवृद्दी दरखास्त फाराम

६. तहवृद्दी फाराम

७. रेडियो नेपाल सेवा शर्त नियमावली

८.  सहसमाचार वाचकको पाठ्यक्रम

९. बारिष्ठ कार्यक्रम सहायकको पाठ्यक्रम

१०. बारिष्ठ प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम

११. बारिष्ठ सम्पादक सम्वाददाताको पाठ्यक्रम (Syllabus Senior Editor reporter)

१२. बारिष्ठ कार्यक्रम अधिकृतको पाठ्यक्रम (Syllabus Senior Program Officer)

१३. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको पाठ्यक्रम (Syllabus Chief Administrative Officer)

१४. मुख्य प्राविधिक अधिकृतको पाठ्यक्रम (Syllabus Chief Technical Officer)

१५.  डिभिजनल इन्जिनियरको पाठ्यक्रम (Syllabus Divisional engineer)