पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना

सेवाः ईन्जिनियरिङ्ग, समूहः ईन्जिनियरिङ्ग, तहः ९, पदः उपनिर्देशक (ई.)


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः कार्यक्रम, उपसमूहः संगीत, तहः ८, पदः मुख्य संगीत संयोजक


सेवाः ईन्जिनियरिङ्ग, समूहः ईन्जिनियरिङ्ग, तहः ८, पदः डिभिजनल ईन्जिनीयर


सेवाः ईन्जिनियरिङ्ग, समुहः ईन्जिनियरिङ्ग, तहः ७, पदः ईन्जिनीयर


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः समाचार, उपसमूहः सम्पादन, तहः ७, पदः वरिष्ठ सम्पादक


सेवाःईन्जिनियरिङ्ग, समुहः प्राविधिक, तहः ७, पदः वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः समाचार, उपसमूहः सम्पादन, तहः ६, पदः सम्पादक (अंग्रेजी)


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः समाचार, उपसमूहः सम्पादन, तहः ६, पदः सम्पादक(नेपाली)


सेवाः प्रशासन, समुहः लेखा, तहः ६, पदः लेखा अधिकृत


सेवाःईन्जिनियरिङ्ग, समुहः प्राविधिक, तहः ६, पदः प्राविधिक अधिकृत


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः कार्यक्रम, उपसमूहः संगीत, तहः ६, पदः संगीत संयोजक


सेवाः प्रशासन, समुहः लेखा, तहः , पदः लेखापाल


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समूहःसमाचार, उपसमूहःरिपोर्टिङ्ग, तहः ५, पदः स्थानीय सम्वाददाता


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः कार्यक्रम, उपसमुहः संगीत, तहः , पदः वाद्यवादक 


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः समाचार, उपसमुहः सम्पादन तहः ५, पदः सहसमाचारवाचक (पुर्वेली थारु)


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहः समाचार, उपसमुहः सम्पादन तहः ५, पदः सहसमाचारवाचक (तामांग)


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुहःसमाचार, उपसमुहःरिपोटिंग, तहः ५, पदः सहसम्वाददाता 


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुह/उपसमुहः कार्यक्रम, तहः ५, पदः वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक


सेवाः ईन्जिनियरिंग, समुहः प्रँविधिक, तहः ५, पदः वरिष्ठ प्राविधिक सहायक


सेवाः सञ्चार तथा कार्यक्रम, समुह/उपसमुहः कार्यक्रम, तहः ४, पदः कार्यक्रम सहायक


सेवाः ईन्जिनियरिंग, समुहः प्रँविधिक, तहः ४, पदः प्राविधिक सहायक