Please Wait...

प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

radionepal

सम्पादक नेपाली तह ६ का प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

सम्पादक अंग्रेजी तह ६ का प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

सम्वाददाता तह ५ का प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

सह समाचार वाचक पूर्वेली थारुका प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

सह समाचार वाचक तामाङ्ग तह ५को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

स्थानीय सम्वाददाता तह ५ को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

बाद्यबादक,  तह ५ को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

बरिष्ठ कार्यक्रम सहायक  तह ५ को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

कार्यक्रम सहायक  तह ४ को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

बरिष्ठ प्राविधिक सहायक,  तह–५  को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना

प्राविधिक सहायक  तह ४ को प्रयोगात्मक परिक्षार्थीहरुको रोल नंम्वर कायम गरिएको सूचना